سید احمد علی عاملی

رئیس هیات مدیره

 
 
 ویدا بیگدلی

نایب رئیس
 

 
 

محمد تعلق

عضو هیات مدیره

  
 
سید احمد نصری

عضو هیات مدیره


 
 سید علی عاملی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره